การพัฒนาลูกน้อยด้วย ทักษะการแก้ปัญหา การเลี้ยงลูก

เด็ก

การพัฒนาลูกน้อยด้วย ทักษะการแก้ปัญหา การเลี้ยงลูก

เด็ก

การฝึกให้เด็กรู้จักทักษะการแก้ปัญหา ช่วยให้เด็กมีวิธีในการคิดเรื่องการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา มี การหาข้อมูล การวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีหลักการ

การเลี้ยงลูก การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา คำกล่าวที่ว่า ” การเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ “ หากจะขยายความถึงคำคำนี้แล้ว หากลูกของเรารู้จัก การคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ต่างๆ นั้น จะ ช่วยเสริมทักษะในการคิด และ พัฒนาให้ลูกอย่างยั่งยืนได้ การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ความคิด หลักการ เหตุผล และ ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ลูกน้อยเป็นผู้ใหญ่ที่ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในอนาคตได้

ทักษะที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ปัญหา

การพัฒนาทักษะ ในเรื่อง การคิดแก้ไขปัญหา นั้น ต้อง พัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ คือ การหาข้อมูล การคิดเชิงวิเคราะห์ และ การคิดเชิงหลักการ ซึ่งรายละเอียดของทักษะในการแก้ปัญหา มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ทักษะการหาข้อมูล รากฐานของการแก้ไขปัญหาคือ ข้อมูล ก่อนที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ จำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบในการคิด ไม่ใช่การคิดโดยปราศจากข้อมูลและหลักการ การหาข้อมูลในปัจจุบันง่ายขึ้นมาก เนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่บนโลกออนไลน์ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ที่ความรู้ต่างๆจะอยู่ในห้องสมุดเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่การพิจารณาข้อเท็จจริง และความถูกต้องของข้อมูล จึงต้องคำนึงถึงมากที่สุด หากเราคิดและตัดสินใจจากข้อมูลที่ผิดพลาดแล้ว ก็เป็นความคิดที่ผิดจากฐานความรู้นั้นเอง
  2. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์ นั้น เป็น การทำความเข้าใจกับสถานการณ์ แยกแยะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่จะนำมาใช้ คิดวิเคราะห์ เพื่อนำไป ประกอบการคิด และ การตัดสินใจ อย่างถูกต้อง
  3. ทักษะการคิดเชิงหลักการ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อการเชื่อมโยง แนวความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งในสถานการณ์ต่างๆที่มีปัญหา หาก คิดวิเคราะห์ปัญหา ต่างๆที่มีความสลับซับซ้อน หากวิเคราะห์ดีๆ เราจะมองเห็น สาเหตุของปัญหา และ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง